I fordypningskurset «Tektoniske tradisjoner» defineres begrepet «arkitektur» som både byggekunst og byggeskikk.

Å skape god arkitektur tilpasset den kultur den bygges i, krever i dag stor kunnskap både om internasjonale strømninger og lokale arkitekturtradisjoner. Kurset søker derfor å øke forståelsen for bygninger og anlegg fra vår egen norske bygningstradisjon. Gjennom å studere hus og anlegg av høy kvalitet, og med stor betydning for den norske bygnings- og byggeskikken, vil vi bli i stand til å identifisere ulike kvaliteter og verdier.
Temakursets påstand er at kunnskap om grunnleggende prinsipper i norsk trearkitektur, er nyttig for arkitekters arbeid i dag.

En hovedhensikt med kurset er praktisk håndverkserfaring, og dette får studentene ved å bygge konstruksjonen til et lite bygg i full størrelse.
Men kurset ønsker også å sette denne praktiske erfaringen i et teoretisk perspektiv. Dette gjøres ved å legge vekt på de tradisjonelle bygningenes egenskaper, samt taus kunnskap.
Kurset diskuterer også bygninger som historiske artefakt; som resultat av bevisste målrettede (intensjonale) handlinger. Derfor studeres også de midler og forutsetninger, som var til stede under designprosessen og byggeprosessen.
I kurset diskuteres egenskapene til både tre, kalk og jern og den tradisjonelle bruken av disse materialene. Kurset er organisert i en førindustriell og en industriell del. Mot slutten av kurset diskuteres noen teoretiske og praktiske aspekt rundt, byggeskikk, arkitektur og vern. Håpet er at dette kan hjelpe studentene med bruken av de tektoniske tradisjonene i praksis.
Høstens temakurs «Tektoniske tradisjoner består av forelesninger, litteraturstudier, modellbygging og skriving av et vitenskapelig essay. Forelesningene er dels kronologiske og dels kommenterende.
Litteraturen, forelesningene og drøftingene danner grunnlag for det vitenskapelige essayet.

Kurset avsluttes med en ukes bygging av hele konstruksjonen til liten bygning i full størrelse.